Mẫu đề cương luận văn tiến sĩ

0
172

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

Họ và tên: Nguyễn Văn A Khóa: K18
Chuyên ngành: Hóa học hữu cơ
Mã số chuyên ngành: 60.44.27
Tên đề tài: “Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc…”

NỘI DUNG

Phần I: MỞ ĐẦU

I.1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn
– Nghiên cứu trong nước và quốc tế

I.2. Mục đích nghiên cứu


I.3. Đối tượng nghiên cứu


I.4. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài


I.5. Phương pháp tiến hành nghiên cứu
– Các phương pháp tổng hợp, chiết tách
– Các phương pháp phổ để nghiên cứu cấu trúc
– Các phương pháp ….

Phần II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

II.1. Các vấn đề cần giải quyết
– Tổng hợp các hợp chất dãy ….
– Nghiên cứu cấu trức
– Thử nghiệm họat tính…
II.2. Dự kiến kết quả đạt được:
– Sẽ tổng hợp được ….
– Sẽ công bố … bài báo (hoặc báo cáo khoa học)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here